top of page

The New Testament  

the main content is: the life of Jesus, the teachings, and the birth and spread of the Christian Church in the Roman Empire.  

The main message is the covenant between God and all people

.

A total of 27 books     Original Greek   Date of birth  in the years about 50-150 AD.                

 

The Gospels

 

Matthew

Mark

Luke  

  John

History book

 

acts of the Apostles

Letters

A letter to the Romans

The first letter to the Corinthians

Another letter to the Corinthians

A letter to the Galatians

A letter to the Ephesians

A letter to the Philippians

A letter to the Colossians

The first letter to the Thessalonians

Another letter to the Thessalonians

The first letter to Timothy

Another letter to Timothy

A letter to Titus

A letter to Philemon

A letter to the Hebrews

The letter of Jacob

The first letter from Peter

Another letter from Peter

The first letter of John

The Second Letter from John

The third letter of John

The letter of Judas

 

The Book of Prophecy

 

Revelation

 

 

New Testament canon (collection of accepted books)

  Accepted to the canon  the books, for example, the Gospels were based on the genealogy of Jesus, which gradually began to be recorded and at the same time shaped over a period of about 30 to 60 years. The letters written by Paul were important to the early church at a very early stage. They held their ground for several centuries and formed the canon of the canon with the Gospels.

 

The final canon was formed by the 400s. At that time, four were agreed  criteria for acceptance into the canon :

1. Scripture was to be of apostolic origin, that is, written by the apostle or his disciple.

2. The text was to be known and used throughout Christianity.

3. The text was not allowed to contain heresies.

4. The best access to the canon was literature that could be associated with a well-known Christian center such as Ephesus or Rome.

Language

The language of the Hellenistic world was Greek. The language of the New Testament is the common language of Greek at that time.

Manuscripts

Not even the original New Testament text has survived to our time. The texts (about 5,000 hand-copied passages from the New Testament) are thus copies of the copies. The earliest texts of the entire New Testament are from the fourth and fifth centuries and are included in the following biblical works covering the whole of the Bible:

Codex Vaticanus

Codex Sinaiticus

Codex Alexandrinus

 

Uuden testamentin kaanon (hyväksyttyjen kirjojen kokoelma)

 Kaanoniin hyväksytyt kirjat esim. evankeliumit pohjautuivat Jeesuksesta kertovaan perimätietoon, jota vähitellen alettiin noin 30-60 vuoden aikana tallentaa ja samalla muovata. Paavalin kirjoittamat kirjeet olivat alkuseurakunnalle tärkeitä jo hyvin varhaisessa vaiheessa.Ne pitivät pintansa usean vuosisadan ajan ja muodostivat evankeliumeiden kanssa kaanonin rungon.

 

Lopullinen kaanon muotoutui 400- lukuun mennessä. Tällöin sovittiin neljä kriteeriä kaanoniin hyväksymiselle:

1. Kirjoituksen tuli olla apostolista alkuperää eli apostolin tai hänen oppilaansa kirjoittama.

2. Tekstin tuli olla tunnettu ja käytössä ollut koko kristikunnan alueella.

3. Teksti ei saanut sisältää harhaoppeja.

4. Kaanoniin pääsi parhaiten kirjallisuus, joka voitiin liittää johonkin kaikkien tuntemaan kristilliseen keskukseen kuten Efeso tai Rooma.

Kieli

Hellenistisen maailman kieli oli kreikka. Uuden testamentin kieli on tuon ajan yleiskieltä koine kreikkaa.

Käsikirjoitukset

Ainottakaan alkuperäistä Uuden testamentin tekstiä ei ole säilynyt meidän ajallemme. Tekstit ( noin 5000 käsin kopioitua katkelmaa Uudesta testamentista )ovat siis kopioiden kopioita. Varhaisimmat koko Uuden testamentin tekstit ovat neljänneltä ja viidenneltä vuosisadalta ja sisältyvät seuraaviin koko Raamatun käsittäviin kreikankielisiin teoksiin:

Codex Vaticanus

Codex Sinaiticus

Codex Alexandrinus

Codex Sinaiticuksen sivu.. Wikimedia Commons-lisenssi

Photo: Kirsti Suonsyrjä: St. Catherine's Monastery in Sinai, where the Codex Sinaiticus (written 300-400 AD) was found and reached in the mid-19th century  subject of research.

bottom of page