top of page

Jaunā Derība  

galvenais saturs ir: Jēzus dzīve, mācības un kristīgās baznīcas dzimšana un izplatība Romas impērijā.  

Galvenā vēsts ir derība starp Dievu un visiem cilvēkiem

.

Kopā 27 grāmatas     Oriģinālvaloda grieķu   Dzimšanas datums  gados ap 50-150 AD.                

 

Evaņģēliji

 

Metjū

Atzīmēt

Lūks  

  Džons

Vēstures grāmata

 

apustuļu darbi

Vēstules

Vēstule romiešiem

Pirmā vēstule korintiešiem

Vēl viena vēstule korintiešiem

Vēstule galatiešiem

Vēstule efeziešiem

Vēstule filipiešiem

Vēstule kolosiešiem

Pirmā vēstule tesaloniķiešiem

Vēl viena vēstule tesaloniķiešiem

Pirmā vēstule Timotejam

Vēl viena vēstule Timotejam

Vēstule Titam

Vēstule Filemonam

Vēstule ebrejiem

Jēkaba vēstule

Pirmā Pētera vēstule

Otrā Pētera vēstule

Jāņa pirmā vēstule

Jāņa otrā vēstule

Jāņa trešā vēstule

Jūdas vēstule

 

Pravietojuma grāmata

 

Atklāsme

 

 

Jaunās Derības kanons (pieņemto grāmatu kolekcija)

  Apstiprināts kanonam  grāmatas, piemēram, tika balstītas uz Jēzus ģenealoģiju, kas pamazām sāka pierakstīt un veidot aptuveni 30 līdz 60 gadu laikā. Pāvila rakstītās vēstules bija svarīgas agrīnajai baznīcai jau ļoti agrīnā stadijā, tās saglabājās vairākus gadsimtus un veidoja evaņģēliju kanonu.

 

Galīgo kanonu veidoja 4. gs. Toreiz vienojās četras  kritēriji uzņemšanai kanonā :

1. Rakstiem bija jābūt apustuliskas izcelsmes, tas ir, tos ir rakstījis apustulis vai viņa māceklis.

2. Teksts bija jāzina un jāizmanto visā kristīgajā pasaulē.

3. Tekstā nebija atļauts saturēt ķecerības.

4. Vislabākā pieeja kanonam bija literatūra, kuru varēja saistīt ar kādu pazīstamu kristiešu centru, piemēram, Efezu vai Romu.

Valoda

Hellēnisma pasaules valoda bija grieķu valoda. Jaunās Derības valoda ir grieķu valoda, tā laika kopējā valoda.

Manuskripti

Līdz mūsdienām nav saglabājies neviens Jaunās Derības oriģinālteksts. Tādējādi teksti (apmēram 5000 ar roku pārkopētu Jaunās Derības fragmentu) ir kopiju kopijas. Vecākie Jaunās Derības teksti ir datēti ar ceturto un piekto gadsimtu un ir iekļauti šādos Bībeles darbos visā Grieķijā:

Vatikāna kodekss

Codex Sinaiticus

Aleksandrīna kodekss

 

Uuden testamentin kaanon (hyväksyttyjen kirjojen kokoelma)

 Kaanoniin hyväksytyt kirjat esim. evankeliumit pohjautuivat Jeesuksesta kertovaan perimätietoon, jota vähitellen alettiin noin 30-60 vuoden aikana tallentaa ja samalla muovata. Paavalin kirjoittamat kirjeet olivat alkuseurakunnalle tärkeitä jo hyvin varhaisessa vaiheessa.Ne pitivät pintansa usean vuosisadan ajan ja muodostivat evankeliumeiden kanssa kaanonin rungon.

 

Lopullinen kaanon muotoutui 400- lukuun mennessä. Tällöin sovittiin neljä kriteeriä kaanoniin hyväksymiselle:

1. Kirjoituksen tuli olla apostolista alkuperää eli apostolin tai hänen oppilaansa kirjoittama.

2. Tekstin tuli olla tunnettu ja käytössä ollut koko kristikunnan alueella.

3. Teksti ei saanut sisältää harhaoppeja.

4. Kaanoniin pääsi parhaiten kirjallisuus, joka voitiin liittää johonkin kaikkien tuntemaan kristilliseen keskukseen kuten Efeso tai Rooma.

Kieli

Hellenistisen maailman kieli oli kreikka. Uuden testamentin kieli on tuon ajan yleiskieltä koine kreikkaa.

Käsikirjoitukset

Ainottakaan alkuperäistä Uuden testamentin tekstiä ei ole säilynyt meidän ajallemme. Tekstit ( noin 5000 käsin kopioitua katkelmaa Uudesta testamentista )ovat siis kopioiden kopioita. Varhaisimmat koko Uuden testamentin tekstit ovat neljänneltä ja viidenneltä vuosisadalta ja sisältyvät seuraaviin koko Raamatun käsittäviin kreikankielisiin teoksiin:

Codex Vaticanus

Codex Sinaiticus

Codex Alexandrinus

Codex Sinaiticuksen sivu.. Wikimedia Commons-lisenssi

Foto: Kirsti Suonsyrjä: Svētās Katrīnas klosteris Sinajā, kur 19. gadsimta vidū tika atrasts un sasniegts Codex Sinaiticus (rakstīts 300.–400. g. p.m.ē.)  pakļauts pētniecībai.

bottom of page